DODO - RODO - Komenda Powiatowa Policji w Wodzisławiu Śląskim

DODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,
dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim:

  • adres: ul. Kokoszycka 180B, 44-313 Wodzisław Śląski,


2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP:

  • adres: ul. Kokoszycka 180B, 44-313 Wodzisław Śląski,
  • e-mail: iod@wodzislaw.ka.policja.gov.pl


3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim
W KPP w Wodzisławiu Śląskim dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
 
4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:
prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.